Kategorie
Prawo spółek handlowych

Skuteczna ochrona know-how i tajemnic przedsiębiorstwa na gruncie niemieckiego prawa

Praktyka pokazuje, że obowiązująca od kwietnia 2019 niem. ustawa o ochronie tajemnic handlowych [GeschGehG] zapewnia należytą implementację dyrektywy 2016/943 – uzupełniając lukę normatywną w dotychczasowym systemie ochrony informacji niejawnych. Jednak dopiero aktualne orzecznictwo konkretyzuje minimalne standardy ochrony, tj. tworzy relewantne dla praktyki ramy wykładni niedookreślonego terminu „odpowiednich środków zapewniających poufność”.